Увага! Конкурс! «Усна народна творчість в румейських і урумських селах – мудрість, дух, творчість і життєве багатство греків Надазов’я»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

на кращий проект (проект-презентацію) на тему

«Усна народна творчість в румейських і урумських селах – мудрість, дух, творчість і життєве багатство греків Надазов’я»

 Загальні положення:

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення всеукраїнського Конкурсу серед школярів на кращий проект-презентацію, який приурочений до Міжнародного Дня рідної мови, його організаційне забезпечення, порядок участі в Конкурсі, порядок визначення та нагородження переможців.

 1.2. Організаторами проведення Конкурсу є:

 Федерація грецьких товариств України (ФГТУ);

 Маріупольський державний університет (МДУ).

1.3. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет Конкурсу. Головою оргкомітету є зав. відділом освіти виконкому ФГТУ, заступником голови – зав. кафедрою грецької філології і перекладу МДУ.

1.3 З метою досягнення максимальної об’єктивності в процесі визначення переможців Конкурсу, а також вирішення при цьому суперечок формується журі Конкурсу. Журі якісно оцінює конкурсні роботи, визначає кандидатури переможців, формує оціночні листи.

  1. Основні цілі та завдання Конкурсу:

2.1 Метою Конкурсу є активне залучення учнів в дослідну та проектну діяльність, пов’язану з вивченням мовної, історичної та культурної спадщини надазовскіх греків.

2.2 Завдання Конкурсу:

а) вдосконалення навичок роботи в дослідницьких проектах зі збору та аналізу інформації із застосуванням сучасних методів;

б) формування умінь аналізувати, узагальнювати і презентувати результати дослідження;

в) розвиток у підростаючого покоління патріотизму та бажання вивчати мову, історію і культуру своїх предків;

г) формування у підростаючого покоління шанобливого ставлення, любові до рідної мови, історії та культури грецького народу;

д) виявлення і заохочення творчої молоді;

е) систематизація і узагальнення кращих конкурсних робіт.

3 Вимоги до учасників:

3.1 До участі в Конкурсі запрошуються учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

3.2 Участь у Конкурсі є добровільною.

3.3 Вікові категорії учасників Конкурсу:

а) середня група – 8-9 класи;

б) старша група – 10-11 класи.

  1. Порядок організації та проведення Конкурсу:

4.1. Учні, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні подати на розгляд Конкурсного журі проект (проект-презентацію) до 15.03.2019 р.

4.2. Творчі роботи учасник Конкурсу має направити в відділ освіти виконкому ФГТУ на електронну адресу: dobraelena1974@gmail.com

Телефон для довідок: 0965672408 – Добра Олена Михайлівна

  1. Вимоги до оформлення творчих робіт:

5.1. Обсяг творчої роботи повинен становити не більше 15 сторінок друкованого тексту формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац 1 см. Поля: верхнє – 2, нижнє – 2, ліве – 2, праве – 1)

5.2. Оформлення творчої роботи здійснюється відповідно до вимог, викладених в Додатку 1.

5.3. Робота повинна бути написана українською мовою.

6 Критерії оцінювання конкурсних матеріалів

6.1 Критерії оцінювання конкурсних матеріалів:

а) актуальність та повнота розкриття теми дослідницького проекту;

б) наявність основних елементів: обґрунтування актуальності дослідницького проекту, мета, завдання, гіпотеза, методи дослідження, зміст дослідження, отримані результати, висновки;

в) глибина опрацювання проблеми дослідницького проекту, відповідність висновків завданням роботи і отриманим результатам;

г) оригінальність ідеї, творчий підхід, новизна;

д) стиль написання (багатство словникового запасу, використання різних художніх засобів і складних синтаксичних конструкцій).

е) якість оформлення конкурсної роботи, відповідність структурі написання;

6.2.Максімальна кількість балів по кожному з критеріїв – 5 балів, максимальна кількість балів – 30.

  1. Терміни проведення, підведення підсумків Конкурсу та нагородження переможців.

7.1. Терміни проведення Конкурсу:

1 етап – з 15.02.2019 р. по 15.03.2019 р. прийом творчих робіт;

2 етап – з 15.03.2019 р. по 25.03.2019 р. оцінювання членами конкурсної комісії робіт;

3 етап – квітень 2019 р. підведення підсумків і нагородження переможців Конкурсу дипломами та подарунками, заснованими Федерацією грецьких товариств України, в ході проведення урочистої церемонії відкриття XXІ Всеукраїнської олімпіади школярів з новогрецької мови, історії, культури Греції та греків України.

7.2. У кожній віковій категорії учасників (8-9 класи, 10-11 класи) конкурсу присуджуються 3 призових місця.

  1. Склад Конкурсного журі:

До складу конкурсної комісії входять:

– представники Федерації грецьких товариств України;

– представники факультетів грецької філології та перекладу, історичних дисциплін Маріупольського державного університету;

– дослідники літератури та культури надазовських греків

 

ДОДАТОК 1

 

Вимоги до структури письмової роботи

Титульний лист, на якому зазначаються такі відомості:

Найменування освітнього закладу (повністю);

Найменування конкурсу;

Назва роботи;

Вид роботи (дослідний проект);

Клас, ім’я та прізвище автора повністю (всіх авторів роботи);

П.І.Б. повністю, посада, керівника роботи;

Місце і рік виконання роботи.

Зміст, що включає всі складові частини роботи, що йдуть після нього. Зміст повинен бути винесений на окрему сторінку, як і будь-який інший структурний елемент.

Вступ:

 обґрунтовується вибір теми та її актуальність;

 визначається об’єкт і предмет дослідження, формулюється мета, визначаються завдання і методи дослідження; висувається гіпотеза дослідження;

 описується новизна і практична значущість роботи (якщо є).

Обсяг вступу не повинен перевищувати двох сторінок.

Основна частина текстового документа, як правило, розбивається на два, три або більше розділів (параграфів), яким присвоюються порядкові номери. Розділи основної частини можуть бути розділені на підрозділи, які мають нумерацію в межах розділу.

Висновок – коротко формулюються основні отримані результати, робляться висновки про ступінь досягнення певної у вступі мети і поставлених завдань, а також, де це, можливо, даються практичні рекомендації.

Список використаних джерел – оформлюється в алфавітному порядку і містить відомості про джерела, використані в процесі дослідження. Додатки – виносяться дані, що є основою для проектування, картографічні, статистичні, довідкові дані та ін.